Jan-Social-Banner_No-Button.jpg

Headshots of confirmed speakers. From Peking University’s School of Public Health: Fuqiang Cui, Hui Lin, Yanan Lou, and Zhenyu Zhang. And from U-M: Ann Chih Lin, Joseph Kolars, and John Ayanian.